Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní vztahy se řídí obchodními podmínkami vydanými firmou Systra, spol. s r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, IČ 44012861 jako dodavatele. Předmětem tohoto obchodního vztahu je dodávka zboží dle platného ceníku dodavatele. Jednotlivé obchodní případy jsou uzavřeny na základě objednávky odběratele.

NABÍDKA

Nabídky dodavatele jsou nezávazné, není li stanoveno jinak. Vzorky, prospekty, technické popisy a nákresy, které slouží jako podklad pro všeobecnou orientaci, zůstávají vlastnictvím dodavatele. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je nutno považovat údaje obsažené ve všech dokumentech jen za přibližné a nelze je pokládat za závazné.

OBJEDNÁVKA

Odběratel musí doručit objednávku dodavateli se všemi náležitostmi. Nezbytnými údaji objednávky jsou: obchodní jméno, sídlo podnikání odběratele, DIČ, jméno a funkce oprávněné osoby, uvedení názvů a kódů objednávaného zboží a doplňků a počet objednávaných jednotek, místo dodání zboží. V případě, že údaje nejsou úplné, a odběratel měl již uskutečněnou předchozí objednávku, může dodavatel respektovat údaje předchozí objednávky, či jiného prohlášení. Objednávku nelze stornovat bez písemného souhlasu dodavatele. Veškerá prezentace zboží na webových stránkách je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

DODÁVKA ZBOŽÍ

Dodavatel dodá odběrateli objednané zboží v místě určeném v objednávce odběratele. Náklady na dopravu nese odběratel. Přesahuje li celková částka objednaného zboží částku 3.000 € nebo 80.000 Kč, náklady na dopravu hradí dodavatel. V ostatních případech se účtuje dopravné dle ceníkových tarifů odběrateli. Tyto náklady jsou splatné spolu s kupní cenou za dodané zboží. Vícenáklady související s touto službou nejsou zahrnuty v ceně zboží. Odběratel je povinen od dodavatele řádně dodané zboží převzít. Odběratel je povinen zajistit k převzetí zboží oprávněného pracovníka, kterého uvedl dodavateli. Dodavatel má právo objednané zboží dodat i dílčími dodávkami.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců nebo dle dohody s odběratelem. Běh záruční lhůty započne dnem řádného převzetí zboží odběratelem. Odpovědnost dodavatele za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí odběratelem nebo byly způsobeny používáním zboží v rozporu s pokyny dodavatele či obecně platnými pravidly používání zboží. Odběratel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jestliže odběratel zboží neprohlédne, může uplatnit nárok z vad jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v době, kdy převezme zboží nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu dodavatel umožní nakládat se zbožím a odběratel poruší povinnost zboží převzít.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že odběratel zjistí zjevné vady na dodaném zboží při jeho převzetí, je povinen poznamenat tuto skutečnost v dodacím nebo přepravním listu a do tří pracovních dnů písemně oznámit reklamaci dodavateli. Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být uplatněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně, rozhodující pro zachování lhůty je datum odeslání. Oprávněnost reklamace musí být v případě jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úředním zjištěním vady. V případě, že reklamace bude oprávněná, může odběratel dle svého výběru požadovat: a) dodání chybějícího množství zboží a výměnu vadného zboží za bezvadné b) přiměřenou slevu z ceny. Volba mezi těmito nároky odběrateli náleží, jen jestli ji oznámí dodavateli ve včas zaslané reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele. Při dodání náhradního zboží je dodavatel oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady odběratel vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Odběratel není oprávněn sám, bez výslovného souhlasu dodavatele, snížit o slevu placenou kupní slevu. Byla li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy. Nedohodnou li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši. Místem plnění závazku vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo dodavatele. Odběratel nemá, mimo nároku z vad zboží, nárok na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami ani na jiné další náklady.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena za zboží je uvedena v ceníku u každého zboží. V cenách uvedených v ceníku není zahrnuta daň z přidané hodnoty. Dodavatel po dohodě s odběratelem může zaslat zálohovou fakturu. Po jejím zaplacení zašle dodavatel odběrateli spolu se zbožím daňový doklad. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty zakázky včetně DPH. Po jejím zaplacení zašle dodavatel odběrateli spolu se zbožím daňový doklad. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně DPH na účet dodavatele nebo den zaplacení uvedené částky v pokladně dodavatele. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn stanovit Splátkový kalendář, kde je uvedena výše splátek a výše smluvní pokuty. Dodavatel zašle odběrateli oznámení o Splátkovém kalenáři. Platnost cen zboží uvedených v ceníku končí vydáním ceníku nového.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele úplným zaplacením kupní ceny. Do úplného zaplacení kupní ceny a umoření všech pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu zůstává dodané zboží vlastnictvím dodavatele jako zboží s výhradou vlastnictví. Jestliže kupující prodá toto zboží samotné, nebo spolu se zbožím prodávajícímu nepatřící, je povinen se zavázat, že odstoupí prodávajícímu pohledávky vzniklé z dalšího prodeje ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví i se všemi vedlejšími právy a že zároveň zruší všechny dispozicie týkající se zboží s výhradou vlastnictví.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odběratel bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno na míru podle zadání odběratele.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní náležitosti související s jednotlivými obchodními případy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v jeho platném znění.

Dne 22.3.2018 v Tišnově.